Pracownia pedagogiki i aktywizacji zawodowej

Głównym celem działań podejmowanych w pracowni jest utrwalanie nabytych wcześniej umiejętności szkolnych. Poprzez ćwiczenia grafomotoryczne, kaligrafię, analizę tekstu, redagowanie treści, doskonalenie pisowni, edukację matematyczną, orientację przestrzenną, oraz znajomość kalendarza, uczestnicy rozwijają swoje umiejętności i poszerzają wiedzę.

Ważnym elementem zajęć jest realizacja zajęć tematycznych z zakresu: poruszania się w ruchu drogowym, komunikacji werbalnej                     i niewerbalnej oraz pierwszej pomocy. Istotne jest poszerzanie wiedzy ogólnej o świecie przez poznawanie tematów przyrodniczych, podróżniczych, tradycji, zwyczajów, świąt i edukacji regionalnej. Ważnym elementem edukacji jest również kształtowanie umiejętności pozwalających na świadomy odbiór dóbr kultury i sztuki.
Ważnym elementem pracowni jest aktywizacja zawodowa. Oferujemy trening przygotowujący do podjęcia pracy poprzez doskonalenie sztuki autoprezentacji, odgrywania ról, sposobów szukania informacji o zatrudnieniu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, trening ekonomiczny, udział w szkoleniach zawodowych oraz kursach. Istotnym elementem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami BHP obowiązującymi w pracowni, wyrabianie nawyku zwracania uwagi na estetykę i czystość ubioru, zasady higieny oraz kulturę osobistą. Rozszerzeniem działalności pracowni są zajęcia rewalidacyjne, które uwzględniają indywidualne potrzeby i deficyty uczestników zajęć.