1 lutego 2018

Stowarzyszenie „Arteria” ogłasza nabór na stanowisko Instruktora zajęć IT w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – Dzielnica Śródmieście.                                                                                                                                                                                             

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach projektu poszukujemy osoby do prowadzenia zajęć IT dla osób w wieku senioralnym w wymiarze 18h miesięcznie (oraz możliwość przeprowadzenia 1h zajęć IT miesięcznie w ramach wolontariatu)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSOBY ZATRUDNIONEJ

Od kandydata oczekujemy wykształcenia wyższego informatycznego, znajomości obsługi komputera (Microsoft Office, środowiska Windows, obsługi aplikacji Internetowych, aplikacji dedykowanych seniorom), min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów IT, komunikatywności, cierpliwości
i kreatywnego podejścia do edukacji osób starszych, umiejętności indywidualnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Kryterium wyboru jest cena.

  1. Cena liczona wg. wzoru

C min.
—————— X 100 pkt
C bo

 

gdzie C min. oznacza najniższą cenę uzyskaną ze wszystkich ważnych ofert
C bo oznacza cenę badanej oferty.

 

FORMA ZATRUDNIENIA ORAZ TERMIN REALIZACJI UMOWY

Umowa zlecenie, termin realizacji warsztatów 03.2018r. – 08.2020r.

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (zawierające informację o niezbędnym doświadczeniu) oraz ofertę cenową na adres mailowy: biuro@arteria.edu.pl
lub w siedzibie Stowarzyszenia „Arteria” ul. Francuska 29, 40 – 027 Katowice w terminie do 16.02.2018 roku w godzinach 8.00 – 16.00

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.