Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Pragniemy poinformować, iż w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii,

osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

 

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

(a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

 

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

 

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl

Lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

 

Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON:

 

tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Ze świadczenia skorzystać mogą:

• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;

• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;

• podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);

• uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

• pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

• pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

 

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br.

Więcej informacji o działaniach PFRON w okresie epidemii w serwisie – www.pfron.org.pl/koronawirus

 

Wszystkie powyższe informacje znajdziecie Państwo na stronie PFRON pod poniżej zamieszczonym linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kto-moze-otrzymac-wsparcie-finansowe-pfron-dla-uczestnikow-zawieszonych-zajec-rehabilitacyjnych/