Działamy w ramach projektu „Zielono mi – zacznijmy jeszcze raz razem” cały czas przygotowujemy się do lipcowego finału projektu, którym będzie barterowa wymiana kwiatów. Cały czas trwają prace pielęgnacyjne i przygotowanie rozsad.

Inicjatywa młodzieżowa

realizowana w ramach projektu pn. Centrum Aktywności Młodzieżowej

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja

Projekt Senioralny

Projekt Senioralny jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – Dzielnica Śródmieście. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”.  

                           

 

W ramach Programu zapraszamy wszystkich chętnych seniorów (w wieku 60+) zamieszkałych w Śródmieściu do skorzystania              z działań zaplanowanych w ramach Klubo – Galerii „Przeciąg” będą to m.in.:

Warsztaty psychologiczne
Warsztaty IT
Warsztaty ruchowe
Warsztaty rehabilitacyjne
Warsztaty z języka angielskiego
Warsztaty z cyklu ekonomia w domu
Warsztaty rozwijające zainteresowania
Wyjścia integracyjne

Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego I etap


Projekt ma na celu aktywizację społeczną, edukacyjną i kulturalną osób w wieku senioralnym. Grupę docelową stanowi co najmniej 171 osób (115 kobiet/56 mężczyzn) w wieku 60+, zamieszkujących tereny zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2020, jako wymagające kompleksowego wsparcia. 

Projekt będzie realizowany zgodnie z ideą Organizowania Społeczności Lokalnej, w myśl której społeczność będzie traktowana całościowo    z włączeniem otoczenia osób dotkniętych dysfunkcjami – w tym przypadku seniorów. 

Efektem projektu będzie wzmocnienie procesu integracji osób w wieku senioralnym ze społecznością poprzez ofertę wsparcia ukierunkowaną na ich potrzeby, wzmacniającą ich aktywność społeczną oraz samodzielność.


Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017 – 31.08.2020


Projekt Senioralny jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji “ARTERIA”, Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych  i Oczekujących Wsparcia “OPOKA”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej “MOCNI RAZEM” oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe “DWÓJKA”.

Całkowita wartość projektu: 2 580 003,47 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego : 2 451 003,30 zł

Wartość projektu realizowanego po stronie Partnera Stowarzyszenia „Arteria” 
W ramach dofinansowania EFS : 467 575,47 zł. 
W ramach środków budżetu państwa kwota: 55 008,88 zł. 
W ramach wkładu własnego wnoszonego przez Partnera kwota 23 262,00 zł. 


Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE realizowany jest          w partnerstwie ze 
Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”

 

W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, zamieszkałych dzielnicę ŚRÓDMIEŚCIE do skorzystania z działań zaplanowanych w ramach Klubo – Galerii „Przeciąg” będą to m.in.:

Warsztaty psychologiczne
Warsztaty IT
Warsztaty ruchowe
Warsztaty rehabilitacyjne
Warsztaty z języka angielskiego
Warsztaty z cyklu ekonomia w domu
Warsztaty rozwijające zainteresowania
Wyjścia integracyjne

 

Kontakt:
Stowarzyszenie „Arteria”
ul. Francuska 29, 40-027 Katowice
tel. 32 253 62 30, 601 520 609

Przeciąg w mieście

„Przeciąg  w  mieście  –  warsztaty  wspierające  działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  przewlekle  chorych,  poprzez  integrację  z  otoczeniem  i  aktywizację  społeczną”.

 Projekt  skierowany  jest  do  osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną,  które  funkcjonują  samodzielnie 
 i  mogą  spełniać  się  zawodowo.                                                                                                                                                                                                                Pomoc skierowana jest również do osób, które nie korzystają z innych dostępnych w mieście form wsparcia np. warsztatów, jednak potrzebują pomocy w postaci rehabilitacji społecznej, doradztwa lub wsparcia grupowego.

W ramach projektu „Przeciąg w mieście” organizowane są:
warsztaty arteterapeutyczne,
warsztaty w ramach Społecznej Pracowni Digitalizacji oraz
warsztaty kulinarne.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie z orzeczoną niepełnosprawnością, które chciałyby być bardziej aktywne społecznie      i kulturalnie. Zależy nam na wspieraniu osób chcących nawiązać przyjaźnie i wspólnie tworzyć miejsce, w którym poprzez edukację                  i doświadczenia poczują się spełnione i docenione. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia „Arteria” Projekt realizowany jest ze środków konkursowych Urzędu Miasta Katowice.