Do grona uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Arteria” może zostać przyjęta osoba, która posiada orzeczony stopień niesprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.

 

Wymagane dokumenty:

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły,

– opinia psychologiczna (wydana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem jej jako dokumentacji do przyjęcia)

 

Uwaga

Możliwość przyjęcia do grona uczestników  WTZ „Arteria” uwarunkowana jest dysponowaniem wolnymi miejscami.

Osoby zainteresowane możliwością uczestnictwa w Warsztatach, prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w biurze Stowarzyszenia „Arteria”

 

Stowarzyszenie „Arteria”

ul. Francuska 29, 40-027 Katowice

tel. 32 253 62 30 lub

mail: biuro@arteria.edu.pl

 

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 8.00–16.00 

Zajęcia terapeutyczne z psychologiem prowadzone są w formie spotkań, konsultacji, terapii indywidualnej oraz grupowej. Terapia prowadzona jest w formie zajęć psychoedukacyjnych stymulujących rozwój procesów poznawczych, wsparcie psychiczne, ogólną aktywizację intelektualną.

Celem zajęć jest wzrost samoświadomości, rozwoju społecznego, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, rozwój swobodnego wypowiadania swojego zdania oraz nauka rozwiązywania konfliktów w grupie. Terapia prowadzona jest poprzez zajęcia integracyjne, zabawy relaksacyjne, odprężające i wspomagające stabilność emocjonalną. Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter zajęć grupowych, na których są poruszane problemy emocjonalne i interpersonalne uczestników, wynikające z funkcjonowania w grupie. Podstawą jest możliwość swobodnego wypowiadania swoich myśli oraz konfrontacja ich ze zdaniem grupy. Psycholog prowadzi zajęcia wg. indywidualnych programów terapeutycznych, dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników.

Pracowni rehabilitacji ruchowej

W pracowni wykonywane są ćwiczenia korekcyjne i ogólnorozwojowe, mające na celu usprawnienie fizyczne uczestników oraz poprawę ich kondycji oraz ogólnego stanu zdrowia. Do zadań pracowni należy wpajanie podstawowych zasad z zakresu higieny życia np. umiejętne podnoszenie ciężkich przedmiotów, zachowanie prawidłowej postawy ciała i umiejętność aktywnego wypoczynku.
Zajęcia prowadzone są wg. indywidualnych programów terapeutycznych, dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników.

Zajęcia organizowane w pracowni umiejętności życia codziennego opierają się przede wszystkim na działaniach kulinarnych, ogrodniczych oraz majsterkowaniu. Celem pracowni jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności percepcyjnych.
W pracowni uczestnicy rozwijają sprawność manualną oraz swoje praktyczne możliwości, niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, takie jak gotowanie, szycie, prasowanie, planowanie i robienie zakupów etc. Ważnym elementem zajęć jest też nauka bezpiecznego i sprawnego użytkowania sprzętu AGD i RTV oraz wszelkich narzędzi wykorzystywanych w codziennych czynnościach. W ramach zajęć ogrodniczych, uczestnicy zajmują się sadzeniem, pieleniem
i pielęgnacją roślin domowych oraz ogrodowych. Wykorzystując sezonowe owoce i warzywa, przygotowują własne przetwory. Ważnym elementem zajęć jest majsterkowanie obejmujące proste czynności naprawcze z podstawowymi czynnościami stolarskimi. W myśl coraz popularniejszego dziś DIY („Do It Yourself”), podopieczni kreatywnie naprawiają, renowują i budują meble oraz mniejsze przedmioty, często nadając tym starym nowy, świeży charakter. Działania proponowane w pracowni umiejętności życia codziennego podnoszą poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa oraz przygotowują do samodzielności.

Głównym celem działań podejmowanych w pracowni pedagogiki i aktywizacji zawodowej jest utrwalanie nabytych wcześniej umiejętności szkolnych. Poprzez ćwiczenia grafomotoryczne, kaligrafię, analizę tekstu, redagowanie treści, doskonalenie pisowni, edukację matematyczną, orientację przestrzenną, oraz znajomość kalendarza, uczestnicy rozwijają swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. Ważnym elementem zajęć jest realizacja zajęć tematycznych z zakresu: poruszania się w ruchu drogowym, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz pierwszej pomocy. Istotne jest poszerzanie wiedzy ogólnej o świecie przez poznawanie tematów przyrodniczych, podróżniczych, tradycji, zwyczajów, świąt i edukacji regionalnej Ważnym elementem edukacji jest również kształtowanie umiejętności pozwalających na świadomy odbiór dóbr kultury i sztuki.

Ważnym elementem pracowni jest aktywizacja zawodowa. Oferujemy trening przygotowujący do podjęcia pracy poprzez doskonalenie sztuki autoprezentacji, odgrywania ról, sposobów szukania informacji o zatrudnieniu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, trening ekonomiczny, udział w szkoleniach zawodowych oraz kursach. Istotnym elementem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami BHP obowiązującymi w pracowni, wyrabianie nawyku zwracania uwagi na estetykę i czystość ubioru, zasady higieny oraz kulturę osobistą. Rozszerzeniem działalności pracowni są zajęcia rewalidacyjne, które uwzględniają indywidualne potrzeby i deficyty uczestników zajęć.

Pracownia medialna daje możliwość wykorzystania różnorodnych metod pracy oraz dopasowywanie ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć. Nadrzędnym celem pracowni jest rozwijanie umiejętności praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę uczestników w wybranych programach komputerowych oraz obsługę sprzętu biurowego.
Podopieczni uczą się obsługi komputera, zarządzają plikami i folderami, obsługują MS Office, uczą się bezpiecznego korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń znajdujących się w pracowni (skaner, drukarka, ksero, kamera, aparat fotograficzny), a także – przy wsparciu instruktora – prowadzą bloga i Facebooka Stowarzyszenia. Dzięki temu zdobywają nowe, cenne we współczesnym świecie umiejętności i tym samym zwiększają wiarę we własne możliwości, a to mobilizuje ich do dalszej pracy.
Działalność pracowni obejmuje również Społeczną Pracownię Digitalizacji (SPD), w której skanują książki i stare fotografie, poszerzając w ten sposób m.in. zbiory Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Oraz Biblioteki Akademii Muzycznej w Katowicach. Uczestnictwo podopiecznych w tych zajęciach czyni z nich wolontariuszy działających na rzecz dobra ogółu, skutecznie angażując ich w działania prospołeczne. Prace prowadzone w ramach SPD umożliwiają podopiecznym realizowanie się w dotychczas trudno dla nich dostępnych sferach życia społecznego.

Terapeutyczna rola sztuki oraz indywidualny dopasowany do osobistych predyspozycji i preferencji dobór technik plastycznych w pracowni artystycznej sprawiają, iż proponowane w pracowni działania niezwykle pozytywnie wpływają na umiejętność wyrażania emocji poprzez twórczości artystycznej. Uczestnicy warsztatów poznając różnorodne techniki z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki, ceramiki, rzeźby i rękodzieła, ćwiczą sprawność manualną, a poprzez obserwację utrwalają wiedzę o świecie i sobie samych.

Działania w pracowni artystycznej obejmują również edukację muzyczną oraz teatralną. Nauka gry na instrumentach, wspólny śpiew, zajęcia choreograficzne i teatralne pozytywnie wpływają na sensorykę, kształtują wrażliwość muzyczną, poczucie rytmu, wpływają na integrację w grupie i pozytywny odbiór świata.
Ekspresja twórcza pozytywnie oddziałuje na sferę emocjonalną, sprawiając, że osoby uczestniczące w warsztatach
w zajęciach stają się aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Zwiedzając wystawy, galerie i muzea stają się odbiorcami sztuki. Poprzez podejmowanie własnych działań artystycznych stają się pełnowartościowymi twórcami. Ich wyjątkowy dorobek prezentowany jest na wystawach, autorzy odnoszą sukcesy, biorąc udział w konkursach plastycznych.