O nas

Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualnią, ich rodzin oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Naszym celem są działania na rzecz wyrównania szans tej grupy poprzez:

  • prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym,
  • wspieranie ich rodzin,
  • udzielanie wsparcia w korzystaniu z ogólnodostępnej infrastruktury oraz różnorodnych form życia społecznego
  • zaspakajanie ich potrzeb w zakresie rehabilitacji, edukacji oraz opieki,
  • udział w przedsięwzięciach kulturalnych i działaniach rekreacyjnych,
  • udzielanie wsparcia w procesie integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu.

Bazując na 10-letnim doświadczeniu, oferujemy pomoc w tworzeniu warunków włączania młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób oraz grup w tok normalnego życia zawodowego. Zapewniamy systemowe wsparcie w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i szkoleń.

 

Stowarzyszenie „Arteria” działa również na rzecz integracji środowisk młodzieżowych w Polsce i Europie. Współpracujemy z instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz integracji w Unii Europejskiej. Naszym celem jest także promowanie regionu śląskiego.

 

Staramy się realizować działania i projekty odpowiadające na potrzeby naszych podopiecznych oraz osób które wspieramy.