Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.


Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Arteria”.

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:
   a) w celu prowadzenia działań w zakresie rehabilitacji, edukacji oraz opieki,
   b) w celu realizacji przedsięwzięć kulturalnych i działań rekreacyjnych,
   c) w celu wsparcia w procesie integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu.


Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 RODO.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Wsparcia/rehabilitacji prowadzonej przez Stowarzyszenie „Arteria”, na czas trwania umowy/współpracy. Po zakończeniu prowadzonych działań dane będą przechowywane ze względu na przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Twoje dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Stowarzyszenia „Arteria”, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora, organizatorzy imprez, które współorganizuje Stowarzyszenie „Arteria” oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne.

 

Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie „Arteria” Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

   a) możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Stowarzyszenie „Arteria” może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;


    b) możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Stowarzyszenie „Arteria” je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz, aby Stowarzyszenie „Arteria” przetwarzało Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);


    c) możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.


    d) w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Stowarzyszenie „Arteria” odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych członków. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

Stowarzyszenie „Arteria” wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: IOD.INSPECT@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres Stowarzyszenie „Arteria”, ul. Francuska 29, 40-027 Katowice lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: biuro@arteria.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Karwot
email: iod.inspect@gmail.com