PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Uczestnicy/Opiekunowie prawni, którzy po wprowadzeniu informacji o powrocie do zajęć stacjonarnych zdecydują się uczestniczyć w warsztatach stacjonarnie proszeni są o:

– zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa, która będzie obowiązywać w WTZ „Arteria” w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego, 

– podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa, 

– podpisanie Zgody na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren WTZ „Arteria”, 

 

 

Szanowni Państwo

W celu zapewnienia uczestnikom odpowiedniej opieki podczas pobytu
w warsztacie, prosimy o przekazanie kierownikowi/instruktorowi istotnych informacji o stanie zdrowia uczestnika przy wejściu do warsztatu

prosimy o:

  • zaopatrzenie uczestnika, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z warsztatu;
  • przychodzenie do warsztatu tylko przez osoby zdrowe – bez objawów chorobowych;
  • nie uczestnictwo w warsztatach przez osoby, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • to by uczestnicy nie zabierali ze sobą do warsztatu, niepotrzebnych przedmiotów;
  • regularnie przypominanie uczestnikom o podstawowych zasadach higieny. Prosimy o podkreślenie, aby nie dotykać oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • zwrócenie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania