Projekt Senioralny

Projekt Senioralny jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – Dzielnica Śródmieście. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”.  

                           

 

W ramach Programu zapraszamy wszystkich chętnych seniorów (w wieku 60+) zamieszkałych w Śródmieściu do skorzystania              z działań zaplanowanych w ramach Klubo – Galerii „Przeciąg” będą to m.in.:

Warsztaty psychologiczne
Warsztaty IT
Warsztaty ruchowe
Warsztaty rehabilitacyjne
Warsztaty z języka angielskiego
Warsztaty z cyklu ekonomia w domu
Warsztaty rozwijające zainteresowania
Wyjścia integracyjne

Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego I etap


Projekt ma na celu aktywizację społeczną, edukacyjną i kulturalną osób w wieku senioralnym. Grupę docelową stanowi co najmniej 171 osób (115 kobiet/56 mężczyzn) w wieku 60+, zamieszkujących tereny zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2020, jako wymagające kompleksowego wsparcia. 

Projekt będzie realizowany zgodnie z ideą Organizowania Społeczności Lokalnej, w myśl której społeczność będzie traktowana całościowo    z włączeniem otoczenia osób dotkniętych dysfunkcjami – w tym przypadku seniorów. 

Efektem projektu będzie wzmocnienie procesu integracji osób w wieku senioralnym ze społecznością poprzez ofertę wsparcia ukierunkowaną na ich potrzeby, wzmacniającą ich aktywność społeczną oraz samodzielność.


Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017 – 31.08.2020


Projekt Senioralny jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji “ARTERIA”, Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych  i Oczekujących Wsparcia “OPOKA”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej “MOCNI RAZEM” oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe “DWÓJKA”.

Całkowita wartość projektu: 2 580 003,47 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego : 2 451 003,30 zł

Wartość projektu realizowanego po stronie Partnera Stowarzyszenia „Arteria” 
W ramach dofinansowania EFS : 467 575,47 zł. 
W ramach środków budżetu państwa kwota: 55 008,88 zł. 
W ramach wkładu własnego wnoszonego przez Partnera kwota 23 262,00 zł. 


Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE realizowany jest          w partnerstwie ze 
Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”

 

W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, zamieszkałych dzielnicę ŚRÓDMIEŚCIE do skorzystania z działań zaplanowanych w ramach Klubo – Galerii „Przeciąg” będą to m.in.:

Warsztaty psychologiczne
Warsztaty IT
Warsztaty ruchowe
Warsztaty rehabilitacyjne
Warsztaty z języka angielskiego
Warsztaty z cyklu ekonomia w domu
Warsztaty rozwijające zainteresowania
Wyjścia integracyjne

 

Kontakt:
Stowarzyszenie „Arteria”
ul. Francuska 29, 40-027 Katowice
tel. 32 253 62 30, 601 520 609