Uprzejmie informujemy, że od dnia 06.07.2020 roku powracamy do zajęć stacjonarnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej “Arteria”.

Ze względu na dbałość o zdrowie nas wszystkich
zachęcamy Panstwa do zapoznania się z nowymi procedurami reżimu sanitarnego, jakie obowiązują na terenie WTZ „Arteria”.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Uczestnicy/Opiekunowie prawni, którzy po wprowadzeniu informacji o powrocie do zajęć stacjonarnych zdecydują się uczestniczyć w warsztatach stacjonarnie proszeni są o:

– zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa, która będzie obowiązywać w WTZ „Arteria” w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego, 

– podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa, 

– podpisanie Zgody na pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren WTZ „Arteria”, 

 

 

Szanowni Państwo

W celu zapewnienia uczestnikom odpowiedniej opieki podczas pobytu
w warsztacie, prosimy o przekazanie kierownikowi/instruktorowi istotnych informacji o stanie zdrowia uczestnika przy wejściu do warsztatu

prosimy o:

  • zaopatrzenie uczestnika, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z warsztatu;
  • przychodzenie do warsztatu tylko przez osoby zdrowe – bez objawów chorobowych;
  • nie uczestnictwo w warsztatach przez osoby, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • to by uczestnicy nie zabierali ze sobą do warsztatu, niepotrzebnych przedmiotów;
  • regularnie przypominanie uczestnikom o podstawowych zasadach higieny. Prosimy o podkreślenie, aby nie dotykać oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • zwrócenie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania

Pragniemy poinformować, iż decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku przedłużone zostało czasowe zawieszenie działalności m.in. WTZ na terenie województwa śląskiego, w terminie
od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020 r.

W poniedziałek 29-go czerwca 2020 roku o godz. 16.00 zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Arteria” na Walne Zebranie, podsumowujące rok 2019.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Arteria” przy ul. Francuskiej 29 w Katowicach. W trakcie spotkania poruszane będą tematy bieżące oraz sytuacja Stowarzyszenia w roku 2020.

Pragniemy poinformować, iż decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku przedłużone zostało czasowe zawieszenie działalności m.in. WTZ na terenie województwa śląskiego, w terminie
od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 21 czerwca 2020 r.

Pragniemy poinformować, iż decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 22 maja 2020 roku przedłużone zostało czasowe zawieszenie działalności m.in. WTZ na terenie województwa śląskiego, w terminie
od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.

Pragniemy poinformować, iż decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2020 roku przedłużone zostało czasowe zawieszenie działalności m.in. WTZ na terenie województwa śląskiego, w terminie
od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.

Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Pragniemy poinformować, iż w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii,

osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

 

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

(a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

 

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

 

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl

Lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

 

Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON:

 

tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Ze świadczenia skorzystać mogą:

• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;

• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;

• podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);

• uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

• pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

• pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

 

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br.

Więcej informacji o działaniach PFRON w okresie epidemii w serwisie – www.pfron.org.pl/koronawirus

 

Wszystkie powyższe informacje znajdziecie Państwo na stronie PFRON pod poniżej zamieszczonym linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kto-moze-otrzymac-wsparcie-finansowe-pfron-dla-uczestnikow-zawieszonych-zajec-rehabilitacyjnych/

 

Zapytanie ofertowe Animator Klubo-Galerii Przeciąg

W związku z realizacją projektu: Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – Dzielnica Śródmieście współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. 

Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie funkcji Animatora Klubo – Galerii Przeciąg.

Szczegóły ogłoszenia zawarte są w dokumentach załączonych poniżej.

 

Pragniemy poinformować, iż od dnia 17 marca b.r. kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej „Arteria” realizuje świadczenie pracy poprzez pracę zdalną. Instruktorzy angażują Uczestników w działania w stopniu możliwym do osiągnięcia przez kontakt poprzez środki komunikacji na odległość.

Osobom, które potrzebują wsparcia w dostępie do materiałów świadczona jest taka pomoc, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zalecanych przez służby sanitarne.

Niektóre efekty współpracy Uczestników i Instruktorów są prezentowane w mediach społecznościowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Arteria” tj. FB oraz Instagramie.  Mamy nadzieję, ze już niedługo będziemy mogli spotkać się osobiście.

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                          Życzymy wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości w pracy!

                                                                                                                                                                                                               Kadra WTZ „Arteria”